Weelia - Allmänna villkor

för tjänster till konsumenter Gäller fr.om 2018-05-30

I enlighet med gällande våra Allmänna Villkor ber vi dig att läsa igenom de viktigaste punkterna i Weelias allmänna villkor. Det här gäller inte ändringar vi har gjort, vi vill bara ge dig möjlighet att gå igenom de viktigaste punkterna nedan.


1 Allmänt

 • 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Weelia Enterprise AB (”Weelia”) tillhandahåller en tjänst (”Tjänst”) i form av mobila lösningar till en konsument (”Kunden”). Dessa lösningar och deras individuella specifikationer finns i ett separat avtal samt på weelia.se under rubriken abonnemang såvida inte Kunden tecknat avtal vid kampanj. I det fall Kunden tecknat avtal under kampanj finns specifikationer för tjänsten i separat avtal. Detta avtal får kunden alltid skickat till sin e-post vid det tillfälle man valt att ingå avtal.

 • 1.2 Avtalet är personligt för dig och gäller bara dig. Det innebär att du ansvarar för att Avtalet följs och att du inte utan skriftligt tillstånd från oss får överlåta några rättigheter eller skyldigheter enligt Avtalet till någon annan. Detta gäller även om du lämnar SIM-kortet till någon annan.

 • 1.3 Avtalet anses ingånget när Weelia skriftligen har bekräftat Kundens beställning eller om detta sker tidigare när Weelia har börjat tillhandahålla Tjänsten till Kunden. Avtal ska upprättas skriftligen om Weelia begär det.

 • 1.4 Kunden ska uppge postadress eller e-postadress till vilken Kunden önskar att Weelia ska sända faktura och andra meddelanden. Kunden ansvarar för att hålla sådan information uppdaterad gentemot Weelia. Om Weelia avsänt meddelande till den uppgivna adressen, anses meddelandet mottaget av Kunden senast sju (7) dagar efter avsändandet om det inte framstår som sannolikt att meddelandet anlänt efter denna tidpunkt.

 • 1.5 Kunden ska i samband med tecknande av Avtal och under avtalstiden förse Weelia med samtliga upplysningar som Weelia är i behov av och efterfrågar för att kunna leverera Tjänsten till Kunden enligt villkoren i Avtalet.

 • 1.6 Det är Kundens skyldighet att informera Weelia om Kunden byter adress eller av annan anledning behöver omdirigera sin kontaktadress. Om Kunden har lämnat oriktiga uppgifter till Weelia har Weelia rätt att spärra Tjänsten för vidare användning till dess riktiga uppgifter erhålls, eller säga upp avtalet med omedelbar verkan.

 • 1.7 Weelia har fria samtal, SMS och MMS i merparten av sina abonnemang. Detta innebär att Kunden kan ringa röstsamtal och skicka SMS/MMS till vilken operatör den vill så länge det är inom Sveriges gränser. I dessa fria samtal ingår inte betalsamtal såsom nummerupplysning eller bingolotto. Detsamma gäller om kunden väljer att genomföra betal SMS. Om detta skulle ske kommer Kunden att bli debiterad för vad de individuella mottagarna begär.

 • 1.8 Weelia Enterprise AB har rätt att överlåta hela eller delar av sina rättigheter enligt detta avtal. Kundens överlåtelse kräver skriftligt samtycke från Weelia Enterprise ABs sida.

2 Ändring av avtalet

 • 2.1 Weelia har rätt att göra ändringar i avtal som löper tillsvidare. Ändringar som inte är till uppenbar fördel för Kunden informerar Weelia Kunden per SMS eller e-mail minst en månad innan ändringen träder ikraft. Kunden har i sådana fall rätt att säga upp Avtalet. Om Kunden fortsätter använda Tjänsten efter ändringens ikraftträdande tolkar Weelia det som att Kunden accepterar förändringen.

3 Ändring av avtalsvillkor

 • 3.1 Weelia har rätt att ändra eller göra tillägg till dessa allmänna villkor. Sådan ändring eller tillägg ska meddelas Kunden senast tre (3) månader innan ikraftträdandet.

 • 3.2 Avgiftsändring sker genom att ändringen införs i prislistan. Avgiftshöjningen får dock ske tidigast en månad efter det att Kunden meddelats om höjningen.

4 Abonnemangsperiod och uppsägning

 • 4.1 Abonnemanget gäller tills vidare och utan bindningstid. Avtalet upphör att gälla när den vid uppsägningen innevarande betalningsperioden löpt ut.

 • 4.2 Kunden har rätt att säga upp Avtalet till upphörande med en (1) månads uppsägningstid. Efter att Kunden har bekräftat för kundservice om uppsägning skickas en bekräftelse och en (1) månads uppsägningstid påbörjas.

 • 4.3 Om Weelia ändrat villkor eller i övrigt ändrat Tjänsten och ändringen är till nackdel för Kunden, får Kunden säga upp Avtalet med verkan från ändringens ikraftträdande, om uppsägningen görs inom en (1) månad efter det att Kunden informerats om förändringen.

 • 4.4 Weelia har rätt att säga upp Avtalet helt eller delvis med en (1) månads uppsägningstid.

 • 4.5 Weelia har rätt att säga upp Avtalet helt eller delvis till omedelbart upphörande om Kunden kommit på obestånd eller det finns befogad anledning anta att Kunden kan komma på obestånd.

 • 4.6 Om Kunden önskar avsluta pågående Avtal skall Kunden meddela kundservice på telefonnummer:042 57 100

5 Ångerrätt

 • 5.1 Om Avtalet har träffats på distans, har Kunden ångerrätt enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. I sådana fall lämnas information om ångerrätt till Kunden. Om Kunden börjat använda Tjänsten innan Kunden utövar ångerrätten är Kunden skyldig att ersätta Weelia för de samtal och den datatrafik som registrerats på Kundens abonnemang.

6 Betalning

 • 6.1 Kunden ska betala avgifter enligt gällande prislista. Fasta avgifter börjar debiteras för tid från och med att Weelia har börjat tillhandahålla Tjänsten. Det belopp som Kunden ska betala anges på faktura. Fakturan förfaller till betalning den dag som anges på fakturan.

 • 6.2 Fakturan ska betalas i den valuta och till det konto som anges på fakturan. Betalningen anses fullgjord när den kommit Weelia tillhanda.

 • 6.3 Weelia har även rätt att, utan samtycke från kunden, överlåta eller pantsätta samtliga fordringar mot Kunden samt avtalet mellan kunden och Weelia till Arvato Finance AB, 556495-1704).

 • 6.4 Om betalning sker på annat sätt än med ett av Weelia översänt inbetalningskort, ska fakturanummer anges. Görs inte det, anses betalningen fullgjord när Weelia haft skälig tid att avräkna betalningen mot faktura. Skälig tid är i regel inom en (1) månad efter det att beloppet kommit in på kontot. Anges ofullständigt eller felaktigt fakturanummer får Weelia ta ut en avgift enligt prislista.

 • 6.5 Om Kunden inte fullgjort betalningen senast på förfallodagen har Weelia rätt till ersättning för betalningspåminnelser och inkassokostnader samt dröjsmålsränta enligt lag.

 • 6.6 Om Kunden vid upprepade tillfällen har betalat för sent har Weelia rätt att med omedelbar verkan säga upp Avtalet för ifrågavarande abonnemang.

7 Telefonnummer

 • 7.1 När Kunden väljer att ingå avtal med Weelia får Kunden möjlighet att välja mellan att behålla sitt nuvarande telefonnummer eller bli tilldelad ett nytt.

 • 7.2 I de fall Kunden vill behålla sitt nuvarande telefonnummer kommer det att genomföras en portering. En portering är en förflyttning av Kundens telefonnummer från tidigare operatör till Weelia. I det fall en portering inte går att genomföra av kundens telefonnummer kommer Kunden tilldelas ett tillfälligt nummer fram till det att Kundens nummer blivit flyttat.

 • 7.3 Eventuella kostnader som uppstår vid portering står Kunden själv för.

 • 7.4 Vid alla tillfällen som Kunden får ut ett nytt SIM-kort kommer det att finnas ett tillfälligt telefonnummer. Detta nummer kan Kunden bruka under avtalstiden och ta med sig om så önskas efter det att Avtalet avslutats. En eventuell portering av telefonnummer från Weelia kommer ej kunna genomföras innan uppsägningstiden är genomförd eller en eventuell slutfaktura är betald.

 • 7.5 Vid alla tillfällen som Kunden får ut ett nytt SIM-kort kommer det att finnas ett tillfälligt telefonnummer. Detta nummer kan Kunden bruka under avtalstiden och ta med sig det om så önskas efter att Avtalet avslutats.

 • 7.6 En eventuell portering av telefonnummer från Weelia kommer inte kunna genomföras innan uppsägningstiden är genomförd eller en eventuell slutfaktura är betald.

8 Överlåtelse

 • 8.1 Kunden får inte överlåta abonnemang utan skriftligt samtycke från Weelia. Sedvanlig kreditprövning kommer att utföras på den som önskar överta abonnemang. Om abonnemang överlåts, svarar frånträdande Kunden för förpliktelser som uppkommit före överlåtelsen och tillträdande Kunden inträder i frånträdande Kundens ställe för förpliktelser som uppkommit efter överlåtelsen.

 • 8.2 Weelia får överlåta abonnemang till annat bolag utan Kundens samtycke.

9 Kundens användning av Tjänsten

 • 9.1 Kunden får använda tjänsten för eget bruk och för det ändamål som framgår av Avtalet. Kunden svarar exempelvis för att användning av Tjänsten inte:
  a) ger upphov till skada eller annan olägenhet för Weelia eller tredje man,
  b) ger upphov till störningar i Weelias nät eller i Tjänsten, exempelvis genom massanrop, eller obeställda massutskick (s.k. ”spam”), eller spridande av datavirus,
  c) kränker Weelias eller tredje mans upphovsrätt eller annan immaterialrätt,
  d) strider mot lag eller mot myndighetens föreskrifter och beslut,
  e) i övrigt strider mot god sed eller mot Weelias vid var tid gällande regler för tjänsten.

 • 9.2 Samtliga SIM-kort utskickade är Weelia Enterprise AB egendom och i kundernas kontrakt ingår dem i ett leasingkontrakt. I de fall en kund väljer att flytta (portera) sitt telefonnummer från Weelia så kommer Weelia debitera kunden 49kr för nedstängning av SIM-Kort.

10 Ansvar

 • 10.1 Om det skulle uppstå en driftstörning och Kunden inte kan använda Tjänsten som Weelia tillhandahåller har Kunden rätt till ekonomisk ersättning för tjänsten/produkten. Denna ersättning tar form av ett avdrag på kommande månadsfaktura och överstiger aldrig ett månadsbelopp.

 • 10.2 Weelia ansvarar inte för besvär, skador eller förluster som orsakats av avbrott eller störningar i nätverket eller felexpedierad, utebliven eller försenad trafik, om felet eller dröjsmålet beror på något som Weelia inte rår över eller kunnat förutse.

 • 10.3 Weelia ansvarar inte för innehåll eller noggrannhet i information och data som förmedlas via våra Tjänsterna eller Nätverket. Weelia frånsäger sig ansvar för fel i, eller skada som beror på, operativsystem, mjukvara eller andra tjänster (”appar”) som levereras av tredje part.

 • 10.4 Om nätverket inte fungerat tillfredsställande därför att Weelia behövt genomföra en teknisk, underhållsmässig eller driftsmässig åtgärd till följd av något som Weelia nte rår över eller kunnat förutse, är Weelia inte skyldiga att ersätta eventuella skador. Sådana åtgärder ska Weelia utföra snabbt och smidigt så att störningarna begränsas.

 • 10.5 Weelia kommer ibland att behöva genomföra planerade driftstopp för att underhålla eller uppgradera nätverket och tjänsterna. Inför sådana driftstopp kan Weelia om Weelia bedömer att det är lämpligt och genomförbart, förvarna Kunden så att Kunden kan välja andra sätt att kommunicera under driftstoppet. Weelia ansvarar inte för eventuella skador kopplade till sådana driftstopp som Weelia förvarnat om.

 • 10.6 Weelia ansvarar inte för andra operatörers nätverk.

11 Skadestånd

 • 11.1 Kunden har rätt till ersättning för direkt skada som Weelia, eller någon för vilken Weelia svarar, förorsakat genom vårdslöshet.

 • 11.2 Weelia ansvarar inte för indirekt skada, såsom förlorad vinst, minskad produktion eller omsättning, hinder att uppfylla förpliktelser mot tredje man eller utebliven nytta av avtal.

 • 11.3 Weelia har rätt till ersättning för skada som Kunden, eller någon för vilken Kunden svarar, förorsakat Weelia genom vårdslöshet. Om Kundens skyldighet att utge ersättning enligt denna punkt framstår som oskäligt betungande kan ersättningen jämkas.

 • 11.4 Krav på skadestånd ska för att kunna göras gällande framställas inom skälig tid efter det att den omständighet som föranlett invändningen eller begäran upptäckts eller bort upptäckas (vanligtvis senast två år efter att skadan upptäckts eller borde ha upptäckts).

 • 11.5 Begränsningen av Weelias skadeståndsskyldighet gäller inte i fall av uppsåt eller grov vårdslöshet, vid personskada eller vid sådant ansvar som följer av tvingande lag.

12 Force majeure

 • 12.1 Om Weelia inte kan fullgöra ett åtagande mot Kunden på grund av omständigheter som Weelia inte rår över eller kunnat förutse, är Weelia befriade från skadestånd och andra påföljder. Som sådana omständigheter räknas bl.a. blixtnedslag, eldsvåda, myndighetsbestämmelse eller annan offentlig reglering, fel i annan operatörs nät, utbredd arbetskonflikt samt allmän brist på transporter, varor eller energi.

 • 12.2 Motsvarande ansvarsbegränsning i punkt 11.1 s.k. force majeure, gäller även för Kunden gentemot Weelia.

 • 12.3 Ovanstående bestämmelser om ansvarsbegränsning gäller även sedan Avtalet upphört.

13 Reklamation

 • 13.1 Invändning mot faktura eller begäran om prisavdrag eller skadestånd, ska för att kunna göras gällande framställas inom skälig tid efter det att den omständighet som föranlett invändningen eller begäran upptäckts eller bort upptäckas. Reklamation kan framföras muntligen eller skriftligen. Begäran om skadestånd ska dock alltid göras skriftligen.

14 Personuppgifter

 • 14.1 Weelia kommer löpande att behandla uppgifter om Kunden och om hur Kunden använder Tjänsterna för att kunna uppfylla Avtalet med Kunden, fullgöra skyldigheter enligt lag eller annan författning, förhindra användning som är olaglig eller på annat sätt strider mot Avtalet, för fakturering samt för att marknadsföra produkter och tjänster. För dessa ändamål kan Weelia lämna uppgifterna vidare, både inom och utanför EU, till andra företag i vår koncern, till andra operatörer, till våra samarbetspartners och andra affärspartners, underleverantörer och betalningsförmedlare, samt till myndigheter.

 • 14.2 Genom att godta dessa villkor godkänner Kunden att Weelia skickar direktreklam till Kunden, även via t.ex. e-post eller SMS. Kunden har rätt att säga nej till att egna uppgifter används vid direkt marknadsföring, och Kunden får också ta tillbaka ett tidigare samtycke.

 • 14.3 Weelia får lämna ut Kundens namn, adress och telefonnummer till annan för nummerupplysningsändamål. Weelia har ett fullgott sekretesskydd gällande alla kunders personuppgifter, men kan inte fullt ut garantera att identiteten förblir skyddad och erbjuder därför inte hemligt nummer.

 • 14.4 För att SOS Alarm ska kunna lokalisera och positionera var Kunden befinner sig måste Kunden använda en mobiltelefon med SIM-kort när Kunden ringer. Lokalisering och positionering fungerar inte om Kunden använder en mobiltelefon utan SIM-kort.

15 Immateriella rättigheter

 • 15.1 Alla immateriella rättigheter, t.ex. upphovsrätt, avseende Tjänsterna och deras Innehåll tillhör Weelia eller de partners som Weelia har avtal med.

 • 15.2 Om Kunden skickar text-, bild- eller ljudmaterial till Weelia ger Kunden Weelia en obegränsad rätt att kopiera, bearbeta, offentliggöra och vidarebefordra materialet, om Kunden inte själv anger annat. Kunden ska kunna utgå ifrån att det material Kunden skickar till Weelia är sådant som Kunden själv har rätt att fritt förfoga över, och att det inte är förfalskat eller förvanskat.

 • 15.3 Kunden får inte, utöver vad som skriftligen medgivits av Weelia, använda, kopiera eller på annat sätt hantera programvara eller annat material som tillhör Tjänsterna, inte heller överlåta eller upplåta rätt till sådan programvara eller material till annan.

16 Tvist

 • 16.1 Om tvist har uppstått som inte kan lösas kan Kunden vända sig till allmänna reklamationsnämnden. Allmänna reklamationsnämnden kan inom sex (6) månader pröva en tvist mellan näringsidkare och konsument om det omtvistade beloppet överstiger 1000 kr.

 • 16.2 Om Weelia och Kunden blir oense om hur Avtalet ska tolkas eller tillämpas ska tvisten avgöras av svensk domstol enligt svensk rätt. Tvist kan även prövas av Allmänna reklamationsnämnden, vars beslut är en rekommendation till parterna om hur tvisten bör lösas. Allmänna reklamationsnämnden prövar inte tvister som rör enbart underlag för fakturering av tjänster.

17 Ikraftträdande

 • 17.1 Dessa allmänna villkor gäller från och med den 1 september 2017 och ersätter alla tidigare gällande villkor för tjänster till konsumenter.

18 ROMING

 • 18.1 Enligt bestämmelser från EU i förordning (EU) 2017/920 så har man från och med den 1/1 2018 rätt att använda sitt telefonavtal på lika villkor i samtliga EU och EES länder. Det innebär att en Weelia kund kan surfa 0,5gb gratis inom dessa medlemsländer då samtliga avtal utgår från denna surfmängd och ett tilläggspaket sedan appliceras.

19 Delad Data

 • 19.1 Den som har avtal med Weelia kan genom delad data fördela sin surfpott mellan abonnemangen. Denna tjänst sträcker sig även över tillägssurf.